ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden I Shoot Weddings

Versie 2020
I Shoot Weddings, Groningen
KVK 64065057

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf/videograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen I Shoot Weddings (hierna: fotograaf/videograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
3. Opdracht: de dienst(en) en/of product(en) die de fotograaf/videograaf uit hoofde van de overeenkomst en offerte aan de opdrachtgever levert, bestaande uit (onder meer) fotografie en videografie.
4. Vergoeding: het honorarium dat fotograaf/videograaf voor haar diensten in rekening brengt.
5. Opnamedag: de (eerste) dag van de foto en/of videoregistratie waarvoor de fotograaf/videograaf is ingehuurd.
6. Fotograaf/videograaf: Joséphine Kurvers – I Shoot Weddings, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer
7. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf/videograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
9. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
11. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf/videograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf/videograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf/videograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
1. De fotograaf/videograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf/videograaf.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf/videograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf/videograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
2. De fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf/videograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf/videograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. De fotograaf/videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf/videograaf gebruikelijk werkt.
2. De fotograaf/videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf/videograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. De fotograaf/videograaf zet alle beschikbare kennis in om alle basiselementen van de bruiloft vast te leggen en het maximale uit de fotoreportage te halen. De fotograaf/videograaf geeft geen garantie op het maken van specifieke beelden. Het resultaat van de uiteindelijke reportage is een combinatie van locatie, weer, styling, tijd met het bruidspaar alleen, het al dan niet aanwezig zijn andere omstanders. Het beste eindresultaat wordt behaald als de fotograaf/videograaf een eigen, compleet verhaal van de dag kan maken. Belangrijk is dat de fotograaf tijdens de trouwdag de volledige artistieke vrijheid krijgt en hierbij niet wordt gestuurd door het bruidspaar en/of de gasten.
4. De fotograaf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van beelden door familieleden met smartphones, statieven van andere fotografen/videografen, flitsers en lichten van andere apparatuur gebruikt door andere fotografen, videocrews, gasten en dj’s.
5. Fotograaf/videograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk geen nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
7. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf/videograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf/videograaf, waardoor fotograaf/videograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf/videograaf met vergelijkbare stijl zorgen. Mocht het niet mogelijk zijn om een vervangende fotograaf/videograaf te regelen, ontvangt de opdrachtgever de reeds gedane betaling(en) terug.
8. Fotograaf/videograaf is niet verantwoordelijk voor gemiste shots, om wat voor reden dan ook.
9. Tijdens de trouwdag staan de diensten van de fotograaf/videograaf ter beschikking van het bruidspaar. Eet- en rustperiodes worden hierin toegestaan. Eten vindt bij voorkeur plaats op zichtafstand van de festiviteiten. Dit i.v.m. het op tijd vastleggen van bijzondere, onverwachte momenten, nieuwe gangen en speeches. Het bruidspaar draagt zorg voor lunch en diner van de fotograaf/videograaf als deze binnen de uren van de reportage vallen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Bewerken van foto- en film beelden en montage
1. Fotograaf/videograaf krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van opdrachtgever voor het bewerken en de montage van de op te leveren foto- en/of filmbeelden.

Artikel 7. Ontwerp (trouw)albums
1. (Trouw)albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf/videograaf ontworpen. Opdrachtgever mag zelf een selectie aan beelden maken voor in het album, maar mag dit ook aan de fotograaf/videograaf overlaten.
2. Fotograaf/videograaf vangt aan met het ontwerpen van een album, nadat de kosten voor het album zijn voldaan.
3. Het ontwerp van een (trouw)album zal binnen 4 weken na levering van de foto’s, mits kosten reeds voldaan zijn, aan opdrachtgever toegezonden worden.
4. Opdrachtgever krijgt 3 revisies, binnen 30 dagen na ontvangst van het initiële ontwerp, zonder extra kosten, op het ontwerp voor het album.
6. Tenzij anders overeengekomen wordt voor elke volgende wijziging, per spread, €25,00 in rekening gebracht.
7. Fotograaf/videograaf laat (trouw)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s en spreads te wensen en nadat opdrachtgever de factuur met betrekking tot het (trouw)album heeft voldaan.

Artikel 8. Goedkeuring
1. Indien de fotograaf/videograaf beelden, albumontwerpen of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorlegt, dan zal de opdrachtgever hier zorgvuldig naar kijken en de fotograaf/videograaf op de hoogte brengen van enige onjuistheid. De fotograaf/videograaf zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de offerte vallen.

Artikel 9. Levering
1. Fotograaf/videograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden en kunnen afwijken wanneer de fotograaf/videograaf door overmacht, zoals onder meer (maar niet uitsluitend) ziekte, defecte apparatuur, ongevallen, ziekte of sterfgeval van een dierbare, niet in de gelegenheid is om de geschatte levertijd na te leven.
2. Digitale fotobestanden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 4 weken.
3. Het bewerkingsproces van filmbeelden duurt maximaal 2 maanden (geschatte levertijd) vanaf de opnamedag.
4. Bruidsalbums en andere fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 6-12 weken na goedkeuring van het ontwerp en betaling van het album geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal en de wisselde levertijden bij de leverancier van de albums.
5. Fotoprints worden binnen 3 weken na bestelling geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal en de wisselde levertijden bij de leverancier van de prints.
6. Fotograaf/videograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
7. Levering van albums, usb-sticks, prints en andere materialen, geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
8. Beelden worden digitaal altijd in de hoogst mogelijke resolutie aangeleverd, zonder logo’s of beveiliging.
9. Het risico ten aanzien van het verzenden van materiaal gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de fotograaf/videograaf die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal).
10. De fotograaf gaat zeer nauwkeurig om met de beelden en maakt backups. Mochten er toch beelden verloren gaan dan wordt een evenredig deel van de kosten gerestitueerd.
11. De fotograaf/videograaf bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

Artikel 10. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf/videograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf/videograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf/videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf/videograaf dit alsnog doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van een uurtarief van 120 euro per uur. .
5. Alle door fotograaf/videograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
1. De opdrachtgever zal, in ruil voor het uitvoeren van de opdracht, de vergoeding betalen zoals uiteengezet in de offerte.
2. De opdrachtgever betaalt de fotograaf/videograaf een aanbetaling van 50%, met een maximum van 500 euro, van de door de fotograaf/videograaf ingeschatte vergoeding bij het boeken van de fotograaf/videograaf. Het doel van het voorschot is om de opnamedag definitief te reserveren en vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum voor de opnamedag. Op deze datum mag de fotograaf/videograaf geen andere opdrachten aannemen.
3. Het resterende bedrag van het totaalbedrag zal worden betaald middels een factuur die de opdrachtgever 1 maand voor de opnamedag ontvangt.
4. Fotograaf/videograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
5. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
6. De factuur met betrekking tot de aanbetaling en de eindbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
7. In geval van annulering door de fotograaf/videograaf worden alle reeds gedane betalingen aan de opdrachtgever gerestitueerd.

Artikel 12. Toestemming foto- film- en audioregistratie evenement
1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie(s) te krijgen voor het installeren van foto- video- en audioapparatuur en om foto- video- en audio-opnamen te maken op de gekozen locatie(s).

Artikel 13. Regelgeving
1. De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de opdracht in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de opdracht wordt voorzien. De opdrachtgever zal de fotograaf/videograaf (en haar medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloosstellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de opdracht op die regelgeving.

Artikel 14. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch/videowerk van fotograaf/videograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf/videograaf.
3. Fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, fotowedstrijden, in drukwerk en beursmateriaal.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
5. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media en persoonlijke websites, mits onder naamsvermelding van fotograaf/videograaf.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf/videograaf voor het inzenden van de geleverde werken ten behoeve van wedstrijden, publicaties door derden en commercieel gebruik.
Neem bij twijfel over het gebruik contact op met de fotograaf/videograaf.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf/videograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf/videograaf.
10. De opdrachtgever mag de geleverde foto’s door de fotograaf/videograaf gebruiken om zoveel prints te maken als gewenst voor eigen gebruik.
11. Elk gebruik van een werk van fotograaf/videograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf/videograaf.
12. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf/videograaf, rekent fotograaf/videograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
13. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf/videograaf.
14. De RAW bestanden van de definitieve selectie worden beschouwd als halffabricaat en worden niet inzichtelijk gemaakt aan het bruidspaar of aan derden.

Artikel 15. Portretrecht
1. De fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 16. Vertrouwelijke gegevens
1. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst krijgen, strikt geheimhouden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

Artikel 17. Onderaannemers
1. De fotograaf/videograaf mag bij de uitvoering van de opdracht gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

Artikel 18. Overmacht
1. De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, overstromingen, ontploffingen, oorlog, wanorde, terroristische aanslagen, epidemieën, pandemieën, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).
2. Wanneer de fotograaf/videograaf niet in staat is om de overeenkomst na te komen in geval van ziekte, een ongeval, sterfgeval, zal de fotograaf/videograaf een passende vervangende onderaannemer naar de opnamedag sturen die de opdracht zal uitvoeren. De uiteindelijke nabewerking van de beelden zal door de fotograaf/videograaf gedaan worden.
3. Wanneer de fotograaf/videograaf niet in staat is om de overeenkomst na te komen in geval van defecte apparatuur op de opnamedag zal de fotograaf/videograaf zorgen voor vervangende apparatuur om de opdracht alsnog uit te voeren.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf/videograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf/videograaf geleverd zijn.
3. Fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de opdrachtgever of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde.
4. Fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.
5. De aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van de vergoeding dat daadwerkelijk door de opdrachtgever is betaald.

Artikel 20. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf/videograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf/videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Indien de opdrachtgever deze overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat de fotograaf/videograaf al met de opdracht is begonnen, dan blijft de opdrachtgever gehouden om de evenredige vergoeding te voldoen.
5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf/videograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf/videograaf.
7. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen haar factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van fotograaf/videograaf te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.
8. 3. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering door de opdrachtgever minder dan 1 maand voorafgaand aan de opnamedag. Bij annulering langer dan 1 maand voorafgaand aan de opnamedag worden er 250 euro annuleringskosten in rekening gebracht voor het reserveren van de datum en de gemaakte kosten en gedane werkzaamheden in aanloop naar de opnamedag. Dit wordt verrekend met reeds gedane betalingen.

Artikel 21. Opzegging
1. Fotograaf/videograaf heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de opdrachtgever:
• bij het verstrijken van de betalingstermijn niet de volledige vergoeding heeft betaald;
• wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon);
• niet in staat is haar betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met haar crediteuren;
• een curator of bewindvoerder over haar activa krijgt aangewezen; of
• feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

Artikel 22. Klachten
1. De opdrachtgever zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en de fotograaf/videograaf direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De opdrachtgever zal de fotograaf/videograaf de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf/videograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf/videograaf.
3. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 23. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. De fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf/videograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
4 De vergoeding en de opdracht zijn bepaald op basis van de instructies van de opdrachtgever en wijzigingen in die instructies nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat de fotograaf/videograaf moet verrichten. Meerwerk wordt door de fotograaf/videograaf altijd eerst geoffreerd.
5. De opdrachtgever mag de geplande datum voor de opnamedag kosteloos verplaatsen, in overleg met de fotograaf/videograaf. Indien de fotograaf/videograaf op de nieuwe datum niet beschikbaar is, zal de fotograaf/videograaf voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf/videograaf met vergelijkbare stijl zorgen. De bewerking van de beelden wordt alsnog door de fotograaf/videograaf uitgevoerd. Mocht het niet mogelijk zijn om in overleg een nieuwe datum te kiezen of een vervangende fotograaf/videograaf te regelen, ontvangt de opdrachtgever de aanbetaling terug, mits de verplaatsing uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opnamedag kenbaar aan de fotograaf/videograaf wordt gemaakt. Wordt de verplaatsing korter dan 4 weken voor aanvang van de opnamedag kenbaar gemaakt aan de fotograaf/videograaf en is de fotograaf/videograaf niet meer beschikbaar en kan er geen passende vervanger gevonden worden, of wenst de opdrachtgever de opdracht te annuleren, worden er 250 euro annuleringskosten in rekening gebracht als vergoeding voor de gemaakte uren en kosten in de aanloop naar de opnamedag. Deze annuleringskosten worden verrekend met de reeds gedane betaling(en).

Artikel 24. Rechts- en forumkeuze
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf/videograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25. Slot
1. Op de diensten van de fotograaf/videograaf zijn de bovengenoemde boekingsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011] van toepassing. Door het reserveren van de diensten van de fotograaf/videograaf middels aanbetaling en het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verklaart het bruidspaar akkoord te zijn met deze voorwaarden.